Check System
Send us your comment!

Your comment will be read by our web staff, but will not be published.

Please do not enter any personal information. Your comment is voluntary and will remain anonymous, therefore we do not collect any information which would enable us to respond to any inquiries.

However, IRS.gov provides a How to Contact the IRS page where you will find guidance on where to submit specific questions.Share this presentation
Copy and paste the following URL to share this presentation
To email a link to this presentation, click the following:
Bookmarks
This program writes a small 'cookie' locally on your computer when you set a bookmark.
If you want to utilize this feature, check the following checkbox. Otherwise, bookmarks will be disabled.
This is an IRS
audio presentation.

To view this page, ensure that Adobe Flash Player
version 10 or greater is installed.

Get Adobe Flash player

Slides PDF

Hallo en welkom vandaagbij dit webinar: Uitleg Formulier 1042.

Dit webinar is samengesteld door Sean Crawleyen Edward Kromberg.

Op de agenda voor deze presentatie staat een kort overzicht van de verschillendeinhoudingsregelingen.

We zullen eveneenseen overzicht vinden van Formulier 1042 en dan het Formuliersectie voor sectie, regel voor regel, in detail bespreken en tevenseen aantal voorbeelden geven van vaak voorkomende fouten bij het indienen van het Formulier.

Op de dia kunt ude doelstelling van vandaag zien.

Hier geven weeen algemeen overzicht van Formulier 1042 en dan leggen weeen paar recente ontwikkelingen uit.

We zullen ookde algemene aangifte-eisen bespreken en wat fundamentele regels geven, waarmee je beter weetinvullen van Formulier 1042 en vervolgens behandelen we elke afzonderlijkeregel van het fomulier en beschrijven we een aantalvaak voorkomende vergissingen.

Laten we dan voor we ingaan op de details van Formulier 1042 een stap terugdoenom een goed beeld te krijgen van het hoe en waaromvan Formulier 1042.

Daarom willen we graageen kort overzicht geven van de verschillende definimenten met betrekking totinformatierapportage en inhoudingen.

Dit zal helpen om wat contextte geven in wetsartikelen van het soort informatiedat voor die 1042 niet te bevatten.

Vervolgens gaan we inop het doel van het Formulier, op wie het van toepassing is, waar en wanneerhet moet worden ingediend, samen met een aantal gevolgenvan niet naleving.

Vervolgens gaan we in op de nieuwe en toekomstigeinformatie met betrekking tot Formulier 1042.

Zoals u ziet op de de dia, hebben de Verenigde Statendrie primaire regelingen voor het rapporteren van informatie met betrekking tot aangiftesen inhoudingen.

Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4en Hoofdstuk 61.

Hoofdstuk 3 is gebaseerd opinhoudingen op bepaalde betalingenaan niet-ingezetenen van de VS.

De rapportage onder Hoofdstuk 3 heeft betrekking op broninkomen uitde VS van buitenlanderszonder verblijfsvergunning en buitenlandse instellingen, dat Vast is, Bepaalbaar,Jaarlijks of Periodiek.

Fixed, Determinable, Annual orPeriodic, ook FDAP genaamd.

Deze rapportage wordt gedaanmiddels Formulier 1042 en Formulier 1042-S.

Zoals u kunt zien, zijn er een aantal verschillendesecties van de belastingwet die van toepassingzijn op Hoofdstuk 3.

Let op, dat verschillende rapportage-eisenvan toepassing zijn om de sectie 14.45, gerapporteerd op Formulier 82.88, zijnde, de Amerikaansebronbelastingaangiften voor bepaalde transactiesvan buitenlandse personen.

En onder sectie 1446 die dient voor de rapportagevan de vennootschapsbelasting op Formulieren 88.04 en 88.05.

De tweede regeling is Hoofdstuk 4, de wet op nalevingvan de belastingsplicht op buitenlandse rekeningen.

Foreign Account Tax Compliance Act, ook bekend als FATCA.

Hoofdstuk 4 betreft de inhouding op niet deelnemende,buitenlandse financiele instituten, of andere buitenlandse instellingen die niet in aanmerking komenvoor een uitzondering nog informatie verschaffen over hun substantiëleAmerikaanse eigenaren.

Tevens kan van de deelnemer de buitenlandse financiële instituteninhouding worden geëist op betalingen die zij doen aan de niet deelnemendebuitenlandse financiële instituten, of ongedocumenteerderekeninghouders.

Dit is omschreven in secties 1471 tot 1474 van de wet.

FATCA werd krachtals deel van de HIRE Act op 18 maart 2012 en heeft ten doelom belastingsfraude door Amerikaanse belastingbetalerstegen te gaan, die actieve bezittenen niet-Amerikaanse rekeningen en niet-Amerikaanse instellingen.

Het doel is om informatie te vergaren omtrent Amerikaanse rekeningen niet ter opleggen van inhoudingen.

Rapportage onder Hoofdstuk 4 wordt gedaan middels formuleer 8966 ter rapportering van informatieomtrent Amerikaanse rekeningen en, indien inhouding van toepassingis, op Formulier 1042en Formulier 1042-S.

Bepaalde belastingbetalers zijnop aangifte plichtig van de FATCA, middels Formulier 9883.

De derde regeling is Hoofdstuk 61.

Hoofdstuk 61 verplicht aangiftevan bepaalde vormen van betaling aan niet vrijgesteldeAmerikaanse ontvangers.

Het omvat tevens aangifte van reserve-inhoudingenopgelegd onder sectie 3406, met betrekking totongedocumenteerde, niet vrijgestelde Amerikaanseontvangers.

Rapportage onder Hoofdstuk 61en sectie 3406 vindt plaats middels Formulieren 1099 en 945.

Hoewel dit afzonderlijke enonderscheiden inhoudsregelingenen zijn, is Hoofdstuk 61 van toepassingwanneer men spreekt over informatierapportageen inhoudsvereisten, met betrekking tot betalingenaan buitenlandse personen onder zekere omstandighedenkunnen worden toegepast.

Dit kan er toe leiden, dat een betalingwordt beschouwd als gedaan aan een ongedocumenteerde, niet vrijgestelde Amerikaanseontvanger die is onderworpenaan reserveinhouding en rapportage middels Formulier 1099.

Formulier 1042is de jaarlijkse bronbelastingaangifte voor vergaard inkomenvoor buitenlandse personen in de VS.

Dit is een belastingaangifte,geen informatieve aangifte.

Deze belastingaangiftedient als een rapportageinstrument ter registratie en consolidatie van verschillende soorten betalingenen inhoudingskosten.

De informatie op deze dia is deels eenherhaling van de vorige dia.

Denk er aan,dat de rapporteerbare betalingen onder Hoofdstukken 3 en 4niet moeten worden opgenomen in Formulier 1042.

In principe worden alleop Formulieren 1042-S van de Hoofdstuk 3 en 4gerapporteerde betalingen, ook gerapporteerd op Formulier 1042.

Formulier 1042dient als een samenvatting van alle ingediende Formulieren1042-S.

Nogmaals, de belasting ingehoudenonder Hoofdstuk 3, voor betalingen aan buitenlandsepersonen van bron FDAP uit de VS, wordt gerapporteerd op Formulier1042.

Met betrekking tot secties 1445 en1446, sectie 1445 rekent vervreemding van belang van een buitenlandspersoon in Amerikaans onroerend goed dat onderworpen is aan inhoudingvan inkomstenbelasting onder de wet buitenlandse investeringin onroerend goed van 1980.

Foreign Investment in Real PropertyTax Act, ook bekend als FIRPTA, [onhoorbaar] heeft in de VerenigdeStaten het recht om belasting te heffen op vervreemdingvan Amerikaans onroerend goed door buitenlandse personen.

Sectie 1446 betrefteffectief verbonden inkomen.

Effectively Connected Income, of ECI, dat over het algemeen door een vennootschap wordtafgedragen aan haar onderrichtende vennoot.

Er zijn eventueel andere aan inhouding onder sectie 1445 en 1446 onderdelige distributies die op Formulier 1042-Sdienen te worden gerapporteerd.

Nogmaals, de onder Hoofdstuk 4 ingehoudenbelasting, ook aan inhouding onderhevigebetaling, dient te worden gerapporteerdop Formulier 1042.

Formulier 1042 wordt tevens gebruikt om op Formulier 1000gemelde bedragen aan te geven voor specifieke belastingvrijecompliant obligaties die zijn uitgegevenvoor 1 januari 1934.

Formulier 1000wordt niet ingediend bij de IRS.

Dit Formulier dient te worden gebruiktdoor Amerikaanse staatsburgers, personen met verblijfsvergunning, zaakwaarnemers, vennootschappen, of niet-ingezeten vennootschappen.

Daarvan alle leden staatsburgers of ingezetenen zijnin verband met rente of obligaties, kan een ondernemingdie een vrijstellingsclausule bevatten en zijn uitgeven voor 1 januari 1934.

Indiening van Formulier 1042 door een inhoudsplichtige instantie, Witholding Agent, of WA, is verplicht.

Een inhoudsplichtige instantie is degene die aan inhoudingonderhevige betaling van FDAP broninkomenuit de VS ontvangt, controleert, beheert, vervreemd, of betaalt.

Een inhoudsplichtige instantie kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle belastingen waaropinhoudingen voorgeschreven is.

Voor de doeleinden van Hoofdstuk 3 en in de inhoudsplichtige instantiein de buitenlandse begunstigden, nalaten om te voldoen, aan dienst aande Amerikaanse belastingplicht, zijn zowel de inhoudingsplichtigeinstantie, als de buitenlandse persoon, aansprakelijk voor de belasting met inbegrip van ruimteen van toepassing zijnde boetes.

Hierbij zijn aangetekend dat de belasting van toepassingslechts één keer wordt geïnd.

Indien de buitenlandse persoon de Amerikaanse belastingschuldvoeldoet, is de inhoudingsplichtige instantiedan ook niet meer aansprakelijk voor de belasting.

De inhoudingsplichtige instatie kan evenwel aansprakelijk blijven voor eventuele rente en boetes voor inhoudingsverzuim.

Formulier 1042dient ook te worden ingediend door een op de beursgenoteerde vennootschap, of vennootschap in naam, die een distributie doet van effectief verbonden inkomen onder sectie 1446.

Tevens zijn alle erkendeinvesteringsinstellingen, of beursgenoteerde trusts, die aan sectie 14.45onderworpen uitbetalingen verrichten, verplicht om dit Formulierin te dienen.

Een inhoudingsplichtige instantiemoet Formulier 1042 indienen, wanneer deze verplicht isom een Formulier 1042-S in te dienen, of dat reeds heeft gedaan.

Het doet niet ter zake, of inhouding al dan nietheeft plaatsgevonden.

Waar het om gaat, is dat 1042-S rapportage vereist was.

Volgens Hoofdstuk 3kan rapportage zelfs vereist zijn, indien geen inhouding verschuldigd is.

Bijvoorbeeld aangiftevoor een kapitaalrendement, of aangifte van rente-uitkeringendie vrij zijn van inhouding onder de portefeuille rentevrijstelling,et cetera.

In principe moet de 1042eveneens worden ingediend, als die 1042-S werd ingediend.

Indiening van de 1042 is verplicht, ongeacht de wijzewaarop de 104-S werd ingediend.

Hetgeen op papierof elektronisch gewezen kan zijn.

Een inhoudsplichtige instantie is eveneens gerichtom Formulier 1042 in te dienen, wanneer dezebruto investeringsinkomen betaalt, aan het aan sectie 49.48a, onderworpenbuitenlandse particuliere stichting.

Dit is van betrekking op buitenlandseparticuliere stichtingen, die niet volledigzijn vrijgesteld van inhouding, maar in plaats daarvan, onderworpen zijn aan een lagerinhoudingstarief van 4%.

Een inhoudingsplichtige instantie, is eveneens verplichtom een Formulier 1042 in te dienen, indien deze een federaleaanbestedingsbepaling doet, die onderworpen is aan inhoudingvolgens sectie 5000c.

Volgens sectie 5000c,wordt een belasting van 2% geheven, aan personen die een gespecificeerde federale aanbestedingsbetalingontvangen.

Een gespecificeerdefederale aanbestedingsbetaling, is een betaling die per contract bij deAmerikaanse regering wordt gedaan, voor een eerste levering van goederen die worden vervaardigdof geproduceerd in een land dat geen internationaal aanbestedingsverdragheeft met de VS, of twee,de levering van dienst door een land dat geen internationaal aanbestedingsverdrag heeft met deVS.

Ter laatste, is de inhoudingsplichtigeinstantie verplicht om Formulier 1042 in te dienen, wanneer deze een erken bemiddelaar, qualified intermediary,of QI is, een inhoudingsplichtige vennootschap, een inhoudingsplichtigebuitenlandse trust, een deelnemend buitenlandsfinancieel instituut, of een buitenlands financieel instituut, met model 1 rapportage, dat aanspraak maaktop een collectieve restitutie volgens de voorwaardenvan het contract met de IRS.

Denk er aan,dat erkende bemiddelaars, inhoudingsplichtigebuitenlandse vennootschappen en inhoudingsplichtigebuitenlandse trusts over het algemeennog steeds verplicht zijn, om Formulier 1042 in te dienen, zelfs als er geen sprake is van een collectieve eis tot restitutie.

Formulier 1042 wordt ingevuldop basis van het kalenderjaar.

Zelfs als de inhoudsplichtige instantie belasting betaaltop basis van het boekjaar.

Formulieren 1042 en 1442-Sworden ingediend met betrekking totin het vorige kalenderjaar verrichtte betalingen, met een uiterste indieningsdatumvan 15 maart.

Dus, in het kalenderjaar 10 22verrichtte betalingen, dienen te zijn aangegevenper 15 maart 2023.

Ontvangenskopieënvan Formulier 1042-S, moeten eveneensper 15 maart worden ingediend.

Een inhoudingsverplichtige instantiekan uitstel aanvragen, van de indieningsdatumvan Formulier 1042.

Om dit uitstel aan te vragen, moet de inhoudingsplichtige instantie Formulier 7004 indienen.

Het uitstel is automatischvoor 6 maanden.

Uitstel van indieningsdatumbetekent evenwel geen uitstelvan betalingsdatum van de belasting.

De belasting moet nog steedsop tijd worden betaald.

De inhoudsplichtige instantiedient alle belastingen die in de loopvan het kalenderjaar zijn ingehouden, op een rekening te zetten, al naar gelang de aan inhouding onderworpenbetalingen worden verricht.

Het tijdstip en het bedragvan de inhouding dicteert wanneer de deposito'sdienen te worden gestort.

Alle deposito'sdie dienen te worden gestort middels het elektronische,federale betalingssysteem, Electronic Federal Tax PaymentSystem.

Stuur geen cheques of contanten [?]naar de IRS.

Betalingen dienenelektronisch te worden verricht om een deposito boete te vermijden.

Deze dia toont het adres waarheen het Formulier 1042moet worden verzonden.

Het moet worden verzondenin een platte envelop, niet gevouwen.

Het papier Formulier 1042 Cen kopie a van [?] Formulier 1042 S, wordt ook naar hetzelfde adresgestuurd.

Het is belangrijkom in gedachten te houden, dat Formulier 1042 Sen Formulier 1042 C, informationele aangiftes zijn.

Formulier 1042 is de daadwerkelijkebelastingaangifte.

Het indienen van het Formulier 1042S, ofwel Formulier 1042 C, neemt de verplichting niet weg om een Formulier 1042 in te dienen.

Het Formulier 1042-S kan ook elektronisch wordeningediend, middels het FIRE-systeem.

FIRE staat voor Filing Information ReturnsElectronically, het elektronisch indienenvan informatie-aangiftes.

Of een ander, indien instructie voorFormulier 1042-S en andere IRS[onhoorbaar] indieningssysteem.

Houd in gedachten, dat het elektronisch indienenvan Formulier 1042-S in bepaalde gevallen verplicht is, Zoals wanneerde inhoudingsplichtige instantie een financieel instituut is, of de inhoudingsplichtige instantie 250 of meer 10 42 S Formulierenindient.

Wat gebeurt er dan, als een inhoudsplichtige instantieverzuimt, om het Formulier 1042als vereist in te dienen?

Als het verzuim niet berustop redelijke gronden, of voortkomtuit opzettelijke onachtzaamheid, kunnen boetes worden opgelegd.

Mogelijke boetes zijn onder andervoor: te laat indienen van Formulier 1042, te late betaling van belasting, te laat storten van een deposito.

De boete voor te laat indienenvan Formulier 1042, is voor het niet tijdig indienenvan Formulier 1042 met inbegrip van uitstelperiodes.

De boete is 5%van de onbetaalde belasting voor elke maand.

Of gedeelte van de maand, dat de aangifte te laat is, tot maximaal 25%van de onbetaalde belasting.

De details van deze boete kunnen worden gevondenonder sectie 66.51a1.

De boete voor het te laat betalenvan de belasting, is voor het niet tijdigbetalen van de belasting.

Deze is meestal de helft van 1%, 0,5% dus, van de onbetaalde belasting van elkemaand, of gedeelte van een maand, dat de belasting moet worden betaald.

De boete kanniet meer bedragen dan 25% van de onbetaalde belasting.

Sectie 36.51a2 bevat aanvullende informatieover deze boete.

De boete voor depositoverzuimis van toepassing wanneer de inhoudsplichtige instantie verzuimt op tijdigingehouden belastingen te deponeren.

Deze boete is te vindenonder sectie 66.56.

Deze specifieke boetebeloop tussen 2 en 10% van de niet-tijdiggestorte verschuldigde belastingen, afhankelijk van het aantal dagen dat het deposito te laat is.

Indien de belastingen niet betaald gedeponeerd zijnop de vervaldatum, kan er nog steedsrente in rekening worden gebracht.

Zelfs als uitstel van deindieningsdatum van het Formulier is verleend.

Andere boeteskunnen ook worden opgelegd, voor onachtzaamheid, duidelijk te lage belastingopgave en fraude.

Sectie 66.62 en 66.63 geven meer detailsvan deze boetes.

Nu willen weeen aantal nieuwe punten bespreken.

Iets meer dan een jaar geleden is de aankondiging gepubliceerdvan de ontwerpregeling 10.29.51.16.

Over deze ontwerpregeling, zouden sommige rapporteurs verplichtzijn, om het Formulier 1042in de [?] in te dienen.

Deze nieuwe regeling zou wordenopgenomen in sectie 60.11.t.

en regeling 301,60.11, 15.

Het doel van deze nieuwe regeling is om de tijdigheiden nauwkeurigheid te bevorderen van het verwerkenvan restituties en tegoeden waarop aanspraak wordt gemaaktdoor buitenlandse personen, voor wie bedragenzijn ingehouden en aangegeven op Formulier 1042 S.

De verplichtingom elektronisch in te dienen, is onder andere van toepassingop een inhoudingsplichtige instantie die tenminste 10 aangiftes,van wat voor type dan ook, indient, bijvoorbeeld Formulier 10 99, Formulier 1042 S., Formulier W 2, enzovoorts.

In principe stelt de ontwerpregeling evenwel de inhoudingsplichtvan de instantie vrij van de verplichtingom elektronisch aangifte te doen, die personen, nalatenschappen,of trusts heeft.

Dit betekentdat inhoudingsplichtige instanties die personen,nalatenschappen of trusts zijn, Formulier 1042niet elektronisch hoeven in te dienen, zelfs als ze meer dan 10Formulieren 10 42 S. indienen gedurende dat kalenderjaar.

Een andere inhoudingsplichtigeinstantie die verplicht isom elektronisch aangifte te doen, is een financieel instituut.

Financiële institutenzijn altijd verplicht om elektronisch aangifte te doen, ongeacht of ze de drempelvan 10 Formulieren bereiken of niet.

Bovendien is een inhoudingsplichtigeinstantie verplicht om elektronisch aangifte te doen wanneer deze een vennootschap is met meer dan 100 partners.

Op basis van de ontwerpregelingen, wordt deze verplichting niet van kracht tot de indiening isdadelijk van 15 maart 2023.

Wanneer de Formulier 1042voor 2022 moeten worden ingediend.

De verwachting is dat vrijstellingvan deze verplichting mogelijk zal zijn, in gevallen van onmacht.

Voor de aanvullende,gedetailleerde richtlijnen, kunt u kijken naarde instructies voor Formulier 1042, publicatie 5 15, die uitleg geeft vanbelastingsinhouding op niet-ingezeten vreemdelingenen buitenlandse instellingen.

Formulier 70 04 zijn de instructies voor de aanvraag van automatisch uitstelvan de aangiftedatum voor bepaalde inkomstenbelastingenuit bedrijven, informatie en andere aangiftes.

Publicatie 9.66, dit is een gids voor het centrale systeemvoor elektronische aangiften.

IRS Government/Form 10 42 U kunt naar deze site gaan voor actuele informatieover ontwikkelingen met betrekking tot Formulier 1042 en bijbehorende instructies.

Ook de volgende serie dia'sgaan in op de voorschriften en een fundamentele regels om uw gedachten te houdenbij het Formulier 1042.

Vervolgens geven we regel voor regel uitleg van het Formulier.

Over het algemeen wordt een enkel Formulier 1042ingediend, waarin de informatie isgeconsolideerd van alle Formulieren 10 42 die door dezelfde inhoudingsplichtige instanties zijningediend.

Aangezien Formulier 1042een belastingaangifte is, deed er slechts één niet geamendeerdFormulier 1042 te zijn per werkgever identificatienummer.

Employer Identification Number,EIN.

Consolideer geen informatievan meerdere Formulieren 10 42 S met verschillende EIN'svan inhoudsplichtige instanties in enkel Formulier 1042.

Met andere woorden, combineer 10 42 S rapportage van meerdereinhoudingsplichtige instanties niet op één enkel Formulier 1042.

Een inhoudingsplichtige instantie dient separateFormulieren 10 42 in te dienen wanneer deze in meer dan éénhoedanigheid kan lopen.

Een inhoudingsplichtige instantie kan bijvoorbeeld handelenals een erkende bemiddelaar, Qualified Intermediary, QI, met betrekking tot bepaalderekeningen en als een niet-erkende bemiddelaar, Nonqualified Intermediary,NQI, met betrekking tot andere rekeningen.

In zulke gevallendient de inhoudingsplichtige instantie het Formulier 1042 voorQI-activiteiten, met het QIN, EIN en dan kandezelfde inhoudingsplichtige instantie het Formulier 1042voor NQI-activiteiten indienen onder het NQI-EIN.

Voor degenen onder u, die niet bekend zijnmet de term erkende bemiddelaar: dit zijn buitenlandse bemiddelaars, die een inhoudingsovereenkomstvoor erkende bemiddelaars hebben gesloten met de IRS.

QI's hebben recht op bepaalde vereenvoudigdeinhoudings- en rapportageregels.

Wanneer deze instellingen QI overeenkomst sluiten, ontvangen ze een speciale EIN die ze identificeert als QI's, dat bekend staat als een QI-EIN.

Bedenk bij het invullenvan Formulier 1042 zorg dat het Formulier op het juistebelastingjaar wordt gebruikt.

Vul het Formulier volledig in, alle verplichte velden.

Zorg dat het tijdig wordt ingediend en dat alle deposito'stijdig worden gestort.

Zorg ervoordat alle vereiste aanhangsels, indien van toepassing,bij de aangifte zitten.

Bijvoorbeeld kopieënvan de Formulieren 10 42 S, ter ondersteuningvan het gevordigde goed, een verklaring van de redendat de aangifte is geannuleerd, Schedule Q, indien de aangifte wordt gedaan door een instelling die een QI is, of een afdeling heeft die een erkende[onhoorbaar] onderlaat ofwel Qualified Derivatives Dealer is,enzovoorts.

Vul bovendiengeen negatieve bedragen in.

Afronding is verplicht.

Dus zorg er voorde bedragen af te ronden, zodat alleenhele dollarbedragen worden vermeld.

Zorg tevens,dat alle calculatieregels juist zijn ingevuld, dat alle verplichte velden inbegrepenzijn, met inbegrip van de statuscodesvoor inhoudingsplichtige instanties van Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4.

En dat de bedragenop de 10 42 overeenkomen met de op alle Formulieren 10 42 Svermelde bedragen.

Denk er aan,dat de 10 42 instructies en publicatie 500 14van grote waarde zijn, om te helpen bij een aantal vaakvoorkomende fouten te voorkomen.

Nu we de algemene vereisten en een aantal fundamentele regelshebben besproken, is het tijd om de detailsvan Formulier 1042 door te nemen.

Maar, voor we elke regelafzonderlijk bespreken, tonen we u een blanco kopievan Formulier 1042.

Formulier 1042 heeft vier delen, die verspreid zijn over twee pagina's.

Dit is de eerste pagina met bijna 100in te vullen informatievelden.

Pagina 1 begint met deel 1, de registratievan verschuldigde federale belasting, Record of Federal Tax Liability,RFTL, en gaatnog een stukje door op pagina 2.

Dit is de tweede pagina, Pagina 2 ishet laatste stuk van gegevens betreft met de registratievan verschuldigde federale belasting en gaat verder met de berekeningvan verschuldigde belasting, of teveel betaling.

Deel twee heeft ruimtevoor de vereffening van betalingen van FDAP-broninkomen uit de VS.

Deel drie betreft potentiëlesectie 8 71, [?] transacties, terwijl deel vier betrekking heeft op het dividend equivalente betaling door een erkendedebet vragen derivatenhandelaar.

Er zijn niet zoveel informatieveldenbeschikbaar op de tweede pagina, maar natuurlijk zijn alle veldennog steeds even belangrijk.

Eerst bespreken we het belastingjaar.

Zoals u kunt zien, is het jaar aangegeven in derechterbovenhoek van het Formulier.

Dit is een Formulier voor hetkalenderjaar, niet voor het boekjaar.

Het te gebruiken Formulierdient voor het kalenderjaar te zijn, waarin de betalingen zijn gericht.

Streep het jaar niet doorom een ander jaar in te vullen.

Als het belastingjaar van deinstellingen na 1 januari begint, of voor 31 december eindigt, gebruik dan het aangifteFormulier voor het kalenderjaarwaarin de activiteit plaatsvond.

Daaronder staat de indicatievoor een geamendeerde aangifte.

Wanneer een gecorrigeerdFormulier 1042 wordt ingediend, moet dit vakje zijn aangevinkt.

Anders dient het leeg te blijven.

Wanneer het vakjevoor een geamendeerde aangifte, dat direct onder het jaar staat,is aangevinkt, geeft dat aandat dit Formulier 1042 een eerder ingediend Formulier 1042 voor datzelfde jaar vervangt.

De rapporteur is verplichtom een verklaring bij te voegen met de reden waarvoor Formulier 1042wordt geamendeerd.

Zorg alstublieft dat de aangifte, alsdan niet geamendeerd, getekend en gedateerd is, al vorens deze in te dienen.

Dit is zeer belangrijk ten eindejaarsde verwerking zeker te stellen Speciaal wanneer Formulier 1042 meerdere maanden is geamendeerd.

Bij het indienenvan een geamendeerd fomulier 10 42, is het van groot belangom te verifiëren of de bijbehorende Formulieren 10 42S die met het originele Formulier 1042 voor hetzelfde belastingjaar eveneens moeten wordengeamendeerd.

Laten we kijkennaar de informatie over de inhoudingsplichtige instantie.

[IN HET ENGELS]Name of witholding agent.

Dit is de naamvan de inhoudsplichtige instantie waarop hetwerkgeversidentificatienummer, EIN, in het volgendedezelfde betrekking heeft.

De hier ingevulde naamdient overeen te komen met de naam in vak 12b, naam van de inhoudingsplichtigeinstantie, op alle Formulieren 10 42 Sdie voor het kalenderjaar door de inhoudingsplichtige instantiezijn ingediend.

De inhoudingsplichtige instantiekan een persoon zijn, danwel een trust, nalatenschap,een vennootschap, een corporatie, een vennootschap in naam, een overheidsinstantie, een vereniging, of een van belasting vrijgesteldestichting, zowel binnen- als buitenlands.

Voor de doeleinden van Hoofdstuk 4, kan een inhoudingsplichtige instantie eveneens een deelnemendbuitenlands financieel instituut zijn, of een geregistreerdbuitenlands financieel instituut dat wordt geachtom te doen aan de betalingen voor hetgeen die verplicht isbelasting in te houden.

Employer Identification Number.

De rapporteur dient 9-cijferige EIN van de inhoudingsplichtige instantiein te vullen.

De hier vermelde EINdient overeen te komen met de EIA [onhoorbaar] 12a, Witholding Agent's EIA, op de Formulieren 10 42 s, die doorde inhoudingsplichtige instanties worden ingediend.

Als Formulier 1042 wordt ingediend door een erkend bemiddelaar,QI, inhoudende buitenlandsevennootschap, of inhoudende buitenlandse trust, dient het hier in te vullen EINvoor die erkende bemiddelaar inhoudende buitenlandsevennootschap, of inhoudende buitenlandse trust zijn.

De algemene regel is, dat een enkel Formulier 1042vereist is per EIN, waarop de informatie wordt vermeld van alle Formulieren 10 42 S die door de inhoudingsplichtigeinstantie voor het kalenderjaar zijn ingediend.

Nogmaals, als de inhoudingsplichtige instantie handelt in meer dan eenhoedanigheid, bijvoorbeeld,als een inhoudingsplichtige instantie Formulier 1042zowel als erkende bemiddelaar, als niet erkende bemiddelaarmoet indienen, zou de inhoudingsplichtige instantie twee separateFormulieren 1042 moeten indienen.

Een in de hoedanigheid als QI, met gebruik van de QI-EIN en een anderein hoedanigheid van NQI, met het gebruik van de NQI-EIN.

The United States Codes.

De statuscodesvan Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4, voor de inhoudingsplichtige instantie, zijn verplichte velden, ongeacht het soortverrichtte betalingen.

Rapporteurs dieneneen statuscode te kiezen, die het beste bij hen past.

De statuscodesvan Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4, voor de inhoudingsplichtige instantieop Formulier 1042, dienen dezelfde te zijn als de statuscodesvermeld in respectievelijk vak 12 b en 12 c van elk ingediend Formulier 1042 S.

De statuscode van Hoofdstuk 3 en 4, zijn elk een tweecijferige code.

Een lijst van alle geldige statuscodes kan worden gevonden in de instructies op het Formulier 1042.

[IN HET ENGELS]Witholding Agent's Address.

Dit zijn eveneens verplichte veldendie aangeven waar de inhoudingsplichtige instantiegevestigd is.

Deze informatie dient overeen tekomen met huisnummer,huisadres, woonplaats, land en postcode als vermeld in vakken 12h en 12i op de in te dienen Formulieren1042-S.

Future return filing is, Indien de Inhoudingsplichtige instantie niet verwacht in de toekomsteen F1042 in te zullen dienen, dient dit vakje te zijn aangevinkt.

Final income paid date.

Als het final return vakje isaangevinkt, dient de Inhoudingsplichtige instantiede datum aan te geven waarop het laatste inkomen isuitbetaald.

De datum moet voldoenaan het volgende formaat: 2 cijfers voor de maand, 2 cijfers voor de dag en 4 cijfers voor het jaar.

Deze datum dient te vallen vóór het einde van de belastingperiode waarvoor de eindaangifte wordtingediend.

Tax liability per period.

Dit onderdeel iswaar de Inhoudingsplichtige instantie de verschuldigde belastingvoor de kwart-maandelijkse periode waarin het betrokken inkomen werd uitbetaald of gedistribueerd.

Dit is niet het bedrag van de bijde IRS deponeerde belasting.

We zeggen dit nogmaals, want het is van groot belang.

Regels 1-60 dienen om de bedragen van de verschuldigde belasting tevermelden tezamen met de verrichte betalingen, niet de bij de IRS gedeponeerdebedragen.

De effectieve datum van debelastingschuld is over het algemeen de datumwaarop de betaling is verricht, gegeven dat de betaling een bedragbetreft waarop inhouding van toepassing is.

Het tijdstip en bedrag van deinhouding bepaalt het tijdstip waarop de bedragenbij de IRS dienen te zijn gedeponeerd.

Dit onderdeel mag geen negatievebedragen bevatten.

De belastingschuld genoemd in Deel1, met name regels 1-60, houdt rekeningmet reducties die zijn toe te schrijven aan de restitutie- enverrekenprocedures, indien toegepast.

We gaan later inop de details van deze procedures.

Geschatte schuldenin verband met borgprocedures, hetgeen bedragen zijndie niet bij de IRS zijn gedeponeerd, dienen niet te worden meegerekendop regels 1-60.

Zie Regelingen 1.1471-2(a)(5)(ii)

of 1.1441-3(d)voor meer informatie.

Meer hierover bij de volgende dia.

De totaalbedragenvoor elke kwart-maandelijkse periode, bijvoorbeeld regels 1-4, dienen te worden opgetelden ingevuld in het maandtotaal, bijvoorbeeld regel 5,voor de maand januari.

Een kwart-maandelijkse periodeeindigt op de 7e, 15e, 22steen laatste dag van de maand.

Het totaal van regels 1-60dient overeen te komen met de som van de bedragenvan de netto belastingschuld vermeld op regels 64b, 64c en 64d.

Omdat de registratievan verschuldigde federale belasting is onderverdeeld aan de hand vande kwart-maandelijkse periodes, op dezelfde wijzeals het depositoschema, gebeurt het vaak dat belastingbetalersdit gedeelte foutief invullen door de bedragen en datumsvan de deposito's aan te geven in plaats van het bedragvan de belastingschuld en de effectieve datum daarvan.

Let op dat de effectieve datumvan de schuld over het algemeen de datum iswaarop de betaling is verricht, gegeven dat de betalingeen bedrag betreft waarop inhouding van toepassing is.

Het tijdstip en bedrag van deinhouding bepaalt het tijdstip waarop de deposito's dienen te zijnovergemaakt aan de IRS.

Wanneer de aangifte is ingediend, wordt de registratievan verschuldigde federale belasting vergeleken met de datumswaarop de deposito's werkelijk door de belastingbetalerzijn overgemaakt om te bepalenof de betalingen tijdig zijn verricht, dan wel of de boete voor verlaatdeposito van toepassing is.

Dus, wanneer dienen de deposito's over het algemeente worden overgemaakt?

Indien aan het eindvan een kwart-maandelijkse periode waarin het totaalbedrag van niet-gedeponeerde belastingen$2.000 is of meer, dient u de belastingen binnen driewerkdagen van het eindvan de kwart-maandelijkse periode bij de IRS te deponeren.

Indien aan het eindevan een gegeven maand het totaalbedragvan niet-gedeponeerde belastingen tenminste $200 is, maar minder dan $2.000, dan dient u de belastingenbinnen 15 dagen vanaf het eind van de maand bij de IRS te deponeren.

Indien aan het einde van hetkalenderjaar het totaalvan niet-gedeponeerde belastingen minder dan $200 bedraagt, dan kunt u de belastingenmiddels uw Formulier 1042 betalen dan wel het volledige bedragten laatste op 15 maart deponeren.

Alle betalingen dienen te wordengedaan in Amerikaanse dollars.

Zoals al gezegd bij de vorige dia, laten we het hebbenover de borgprocedures: Dit zijn de regels die bepalen dat, als een Inhoudingsplichtige instantie het deel van een betaling waarop ingehouden moet worden niet kan bepalen, een Inhoudingsplichtige instantie 30% van de hele betaling kaninhouden en het ingehouden bedragop een derdenrekening storten, en niet bij de IRS.

Een voorbeeld hiervan zou een gevalzijn waarin dividenden zijn uitbetaald, maar de E&P-berekeningnog in behandeling is.

Met betrekking tot zo’n betaling is de inhouding aan de IRSverschuldigd op de eerdere van de datum waarop het bedragwaarover inhouding verschuldigd is, wordt vastgesteld, of een jaar vanaf de datum dat het bedragop een derdenrekening is gestort.

Over het algemeen wordt een bedragdat gedurende een kalenderjaar op een derdenrekening is gestort het jaar daaropop Formulier 1042 gerapporteerd.

Dat is dan ook waarom de instructiesbij Formulier 1042 voorschrijven dat op eenderdenrekening gestorte bedragen niet worden meegerekendin de belastingschuld en de ingehouden bedragen.

Een korte terugblik, want dit is belangrijk.

Onder de huidige reglementenmoeten rapporteurs die 250Formulier 1042-S informatieaangiftes of meer indienenvoor een gegeven kalenderjaar, de aangiftes elektronisch indienen.

Het aantal ingediende Formulierenwordt gerapporteerd op regel 61.

Dit limiet van 250 of meer is van afzonderlijke toepassing op origineleen geamendeerde aangiftes.

Bijvoorbeeld, wanneer een Inhoudingsplichtigeinstantie 100 Formulieren 1042-Ste amenderen heeft, kunnen de aangiftesop papier worden ingediend, omdat ze onder de drempel van 250vallen.

Wanneer de rapporteur evenwel300 Formulieren 1042-S te amenderen heeft, moeten de Formulierenelektronisch worden ingediend.

Denk er alstublieft aan, en dit is belangrijk, dat financiële instituten die verplichtzijn om onder Hoofdstuk 3 of 4 verrichte betalingen te rapporteren, 1042-S Formulierenelektronisch moeten indienen, ongeacht het aantalin te dienen Formulieren.

Ten laatste, als de Inhoudingsplichtige instantieeen vennootschap is, dient deze elektronisch aangifte tedoen als er meer dan 100 partners zijn of als deze 150 informatieaangiftesof meer moet indienen voor het jaar 2019 en volgende jaren.

Als aangegeven op een eerdere dia zijn er regelingen voorgesteld die de limiet voor elektronischeaangifte verlagen van 250 naar 10.

Op basis van deze ontwerpregelingen wordt deze limiet niet van kracht tot de indieningsdatumvan 15 maart 2023, wanneer de 1042-S Formulieren voor 2022 moeten worden ingediend.

De definitieve regelingen moeten nog worden uitgevaardigd.

Regel 62a rapporteert hettotaalbedrag van de betalingen van FDAP-broninkomen uit de V.S.

die zijn gerapporteerdop alle 1042-S Formulieren in Vak 2, gross income, en eventuele 1000 Formulieren die voor dat kalenderjaarworden ingediend.

Op regel 62bvermelde substituut-betalingen dienen nietin dit bedrag te worden opgenomen.

Regel 62b (1)vermeldt het totaalbedrag van in de V.S.vergaarde substituut-betalingen van dividenden als vermeld in Vak 2 van alle 1042-S Formulieren.

Een voorbeeldvan een substituut-betaling is wanneereen Inhoudingsplichtige instantie een Amerikaanse obligatie heeftgeleend en verplicht is om eensubstituut-betaling te verrichten aan de crediteurin plaats van een dividend, als de aandelen geleend zijn over een uitkeringsdatumvan de dividend.

Substituut-betalingenzijn gewoonlijk geassocieerd met financiële instituten.

Regel 62b (2) vermeldt hettotaalbedrag van in de V.S.vergaarde substituut-betalingen anders dan substituut-betalingen van dividend gerapporteerd in Vak 2 van alle Formulieren 1042-S.

Bijvoorbeeld een substituut-betalingin plaats van rente.

Regel 62c is de som van het op regels 62a-62bvermelde bruto-inkomen.

Dit cijfer dient in overeenstemming tezijn met de som van het bruto-inkomen gerapporteerd in vak 2 van alle voor dat jaaringediende Formulieren 1042-S en alle bedragen van bruto-inkomen vermeld op Formulieren 1000.

Dit is een belangrijk controlemiddel, dat zeker steltdat het totale bruto-inkomen vermeld op alle Formulieren 1042-S en Formulieren 1000 gelijk is aan het op regel 62c vermelde bedrag.

Regel 62d vermeldt de bruto-bedragen die feitelijk zijn betaaldin de loop van het kalenderjaar, maar alleenals deze bedragen verschillen van de opde Formulieren 1042-S en 1000 vermelde bruto bedragen.

Dit komt niet vaak voor.

Als eerder gezegd,Formulier 1000, Certificaat van Eigendom, Ownership Certificate, wordt verschaftaan Inhoudingsplichtige instanties voor rentebetalingen op obligaties met een belastingvrijstelling-clausule, die vóór 1934 zijn uitgegeven door een binnenlandse onderneming of een ingezeten of niet-ingezetenbuitenlandse onderneming.

Als de Inhoudingsplichtige instantieervoor kiest om toe te laten dat een derde partij Formulier 1042bespreekt met de IRS, moet bij dit deelhet "yes" vakje worden aangevinkt in het onderdeel"Third-Party Designee".

In het andere geval dient de rapporteurhet vakje "no" aan te vinken en de andere vakken leeg laten.

Door "yes" aan te vinken wordt de derde partij gemachtigd om vragen te beantwoorden, informatie uit te wisselen, en schriftelijke informatie teontvangen met betrekking tot de aangifte.

Indien rapporteurs in dit deel een derde partij aanwijzen, dienen zij diens naamen telefoonnummer op te geven, evenals het vijfcijferigepersoonlijk identificatienummer, het PIN, dat de derde partij heeft gekozen.

De machtiging op dit Formulier is alleen van toepassing op dit specifiekebelasting Formulier en -jaar.

Formulier 1042dient te worden ondertekend door de Inhoudingsplichtige instantie, indien een persoon, of door een erkendevertegenwoordiger of functionarisvan de Inhoudingsplichtige instantie.

De ondertekeningmoet worden gedateerd met de datumwaarop het Formulier is ondertekend en de hoedanigheidof titel van de persoon die het Formulier ondertekent in naam vande Inhoudingsplichtige instantie.

Het onderdeel"Paid Preparer" wordt ingevuld wanneer Formulier 1042 wordtingevuld door een persoon of instantie anders dande Inhoudingsplichtige instantie.

Regel 63avermeldt het bedrag aan belasting dat feitelijk aan de bron is ingehouden op gedurende het hele kalenderjaarverrichte betalingen, die zijn gerapporteerdop Formulier 1042-S voordat correcties werdenaangebracht volgens restitutie-en verrekenprocedures.

De restitutie- en verrekenprocedures zullen straks worden besproken.

Regel 63b (1) vermeldt het bedrag aan door andereinhoudingsplichtige instanties ingehouden belastingen, anders dande Inhoudingsplichtige instantie die het Formulier 1042 indient, met betrekking tot betalingen anders dan substituut dividenden aangegeven op Formulier 1042-S.

Regel 63b (2)vermeldt het bedrag aan door andereinhoudingsplichtige instanties ingehouden belastingen voor alle op Formulier 1042-Saangegeven substituut-betalingen van dividenden.

Er zijn situatieswaarbij bedragen worden ingehouden door andereinhoudingsplichtige instanties.

Dit wordt later besproken.

Regel 63c (1)“Adjustments to Overwithholding” vermeldt alle bedragendie zijn terugbetaald aan de uiteindelijk gerechtigdeof begunstigde volgens de restitutie-en verrekenprocedures.

De op deze regel vermelde bedragen omvatten tevens bedragen die aan de ontvanger zijnterugbetaald, op voorwaarde dat het is terugbetaald op de eerdere van de datum vanuitgifte van het Formulier 1042-Saan de ontvanger, en de indieningsdatumvan het Formulier 1042-S, 15 maart.

Het op deze regel vermelde bedrag dient gelijk te zijn aan de som van de in vak 9 van de doorde Inhoudingsplichtige instantie voor het kalenderjaaringediende Formulieren 1042-S vermelde totaalbedragen.

Restitutieprocedure.

Onder de restitutieprocedure betaalt de Inhoudingsplichtigeinstantie een bedrag terugaan de uiteindelijk gerechtigde of begunstigde dat teveel isingehouden.

De Inhoudingsplichtige instantie mag zijn eigen middelen gebruikenvoor deze betaling.

Een voorbeeldvan een restitutieprocedure; James Smith is een ingezetenevan het Verenigd Koninkrijk.

In december 2021betaalde de binnenlandse firma M een dividend van $ 100 aan James, waarbij M $ 30 inhieldonder Hoofdstuk 3 en het restbedrag van $ 70aan hem uitbetaalde.

In februari 2022 gaf Jameseen geldig Formulier W-8BEN aan M met een getekende verklaringvan onveranderde status.

Hij stelt M ervan op de hoogte dat onder de overeenkomst met het Verenigd Koninkrijkbetreffende inkomstenbelasting, slechts $ 15 ingehouden had moetenworden van het dividend en verzoekt om restitutie van de $ 15die te veel zijn ingehouden.

Hoewel de firma Mde $ 30 reeds heeft gedeponeerd, verkoos de firma om derestitutieprocedure toe te passen en betaalde $15 terug aan Jamesvoor het einde van februari na ontvangst van Formulier W-8BEN.

De restitutie moet worden verricht ten tijde van de eerdere van de datum van uitgifte van Formulier 1042-S aan James, dan wel de indieningsdatumvan Formulier 1042-S zonder uitstel, 15 maart 2022.

Let op: dat een ontwerpregeling op grondvan de lastverlagingsreglementen, hoewel nog niet afgerond, momenteel de restitutie toelaat tot de uitgestelde indieningsdatum.

Gedurende 2021 verrichtte Mgeen andere betalingen waarop belastingmoest worden ingehouden.

Op het tijdig ingediendeFormulier 1042 voor 2021 vermeldt M $15als de totale belastingschuld en $ 30 als het totale deposito.

M verzoekt om de te veel betaalde $15 te crediteren aanFormulier 1042 voor 2022 in plaats van restitutie.

Formulier 1042-S dat M indient voor het in 2021aan James betaalde dividend moet een inhoudingvan $ 30 melden in vak 7a, $ 15 als een terugbetaald bedrag invak 9 en een totaal inhoudingstegoedvan $15 in vak 10.

In juni 2022,het jaar daarop, verrichtte M betalingen waarvoor deze $200aan belastingen inhield.

Op 15 juli 2022 stort M $185, dat wil zeggen, $200 minus het $15 tegoed geclaimd op haarFormulier 1042 voor 2021.

M dient Formulier 1042voor 2022 tijdig in, met vermeldingvan een belastingschuld van $200, een deposito van $185 en $15 tegoedovergedragen van 2021.

Verrekenprocedure.

Onder de verrekenprocedure betaalt de inhoudingsplichtigeinstantie aan de uiteindelijk gerechtigdeof begunstigde het ingehouden bedrag terug door het bedrag te verlagen dat de inhoudingsplichtige instantiezou moeten inhouden op latere betalingendie aan zijn persoon of instelling doet.

Er is wat verschil tussen demechanismen van de restitutieprocedureen de verrekenprocedure, maar beide hebben tot doel om de begunstigde schadeloos testellen voor eventueel te veel ingehoudenbedragen, indien de restitutie tijdig wordtverricht door de inhoudingsplichtige instantie.

Zoals eerder besproken, maar het herhalen waard, moet een inhoudingsplichtigeinstantie die belasting heeft ingehouden via een derdenrekeninggedurende het kalenderjaar 2021 en die niet verplicht was om de in het kalenderjaar 2021 ingehouden belastingte deponeren bij de IRS, dit bedrag niet meldenals belastingschuld op regels 1 tot en met 60 of regels 64a tot en met 64d, en dit bedrag nietop regels 63a tot en met 63d vermelden als ingehouden tot het jaar dat dit bedrag is gedeponeerd bij de IRS.

Afhankelijk van wanneer de belasting op een derdenrekening is gestort, kan een definitieve vaststelling in hetzelfde kalenderjaar wordengemaakt, of pas in het volgende kalenderjaar.

Correctie voor te lage inhouding:Regel 63c (2).

Inhouding vanaanvullende belasting is vereist in geval van te lage inhouding.

Een Inhoudingsplichtige instantiekan belasting inhouden op toekomstige betalingen gedaanaan een uiteindelijk gerechtigde, die hadden moeten wordeningehouden op eerdere betalingen aan die uiteindelijk gerechtigde onder Hoofdstuk 3van de Belastingwet.

Anderszins kande Inhoudingsplichtige instantie de belasting voldoen van andervermogen dat deze beheertvoor de uiteindelijk gerechtigde of vermogen dat de instantiecontroleert.

Een dergelijke aanvullende inhouding of voldoeningvan de verschuldigde belasting kan alleen worden gedaan vóór de verplichte indieningsdatumvan Formulier 1042, zonder uitstelperiodes, voor het kalenderjaar waarin de telage inhouding plaatsvond.

Bijstelling van te lage inhouding wordt vermeld op regel 63c (2).

Door de Inhoudingsplichtige instantiebetaalde belasting wordt vermeld op Regel 63d.

Vermeld op regel 64aalle eventuele correcties van de totale belastingschuld.

U zou een correctie van de nettoschuld rapporteren wanneer, bijvoorbeeld,een vaststelling is gedaan door de distribuerende firma op een tijdstip dat redelijk in de buurtligt van de betalingsdatum, van de mate waarin de distributieeen dividend vormt, als gedefinieerd in Sectie 316.

De vaststelling is gebaseerd op het verwachte bedragvan geaccumuleerde verdiensten en winsten en huidige verdiensten en winsten voor het belastingjaarwaarin de distributie is verricht.

Wanneer er zekerheid isomtrent de hoogte van het dividend, als gedefinieerd in Sectie 316, betaalt de distribuerende firma het te weinig ingehouden bedrag op of vóór de indieningsdatumvan Formulier 1042 voor het kalenderjaarwaarin de distributie is verricht.

De op regel 64aals correcties vermelde bedragen worden niet meegenomen in de Registratievan verschuldigde federale belasting op Regels 1-60 van pagina éénvan Formulier 1042.

Denk eraan dat de netto belastingschuld moeten worden onderverdeeld in de totale netto belastingschuldonder Hoofdstuk 3, vermeld op regel 64b, en de totale netto belastingschuldonder Hoofdstuk 4, vermeld op regel 64c.

Zoals eerder besproken vermeldt regel 64d de belastingschuldverbonden aan inhoudingen gedaan conform Sectie 5000C die een belasting van 2% op bepaalde federaleaanbestedingsbetalingen legt.

Amerikaanse overheidsinstantiesmoeten deze belasting innen door middel van inhouding op in aanmerking komende betalingen.

De Amerikaanse overheidscontractenwaarover Sectie 5000C handelt, zijn over het algemeenvoor goederen geproduceerd of diensten verleend in een ander land door een buitenlandse persoon ten bate van de Amerikaanse overheid.

Nogmaals,de som van regels 64b, 64c en 64d moeten gelijk zijnaan de totalen in de registratie van verschuldigde federale belasting op regels 1-60 van pagina éénvan Formulier 1042.

Bij de rapportage van betalingstotalen vermeldt regel 65a het totaal aan in het kalenderjaarbetaalde belasting, terwijl regel 65bhet totaal aan belasting vermeldt dat is betaald gedurendehet daaropvolgende jaar.

Een voorbeeld van wanneer u een bedrag dient te melden op regel64b, tax paid in a subsequent year, is het geval waarin deInhoudingsplichtige instantie een vennootschap isof een trust.

Voor vennootschappen en trusts geschiedt inhoudinggewoonlijk op feitelijke distributies van FDAP-broninkomen uit de V.S.aan buitenlandse partners op het moment dat deze wordengedaan.

Als een feitelijke distributie niet wordt gedaan in het jaar dat de vennootschap het inkomenvergaarde, geschiedt inhoudingop het toerekenbare aandeel van het in het daaropvolgende jaarverkregen FDAP-broninkomen uit de V.S.van de buitenlandse partner.

Dit kan leiden tot een discrepantie tussen de tijddat het inkomen is vergaard en wanneer de belasting isingehouden.

Teneinde iets te doen aan wat bekend staatals de vertraagde rapportagemethode, staan op 18 december 2018 uitgevaardigde ontwerpregelingen nutoe dat vennootschappen of trusts in een volgend jaar inhoudingen doen met betrekking tot het aandeelvan een buitenlandse partner of begunstigde van inkomenvoor het voorgaande jaar, en het deposito van de inhouding aanmerken als toewijsbaaraan het voorgaande jaar.

Als bijvoorbeeld een vennootschapeen inhouding doet op 1 april 2022 met betrekking tot het aandeelvan een buitenlandse partner in niet-gedistribueerd inkomenvoor het kalenderjaar 2021, kan de vennootschaphet deposito aanmerken als bedoeld voor 2021 en de schulden ingehouden belasting vermelden op de Formulieren 1042 en 1042-S voor 2021 voor de partner.

De vennootschap of trustdient zeker te stellen dat haar status code onder Hoofdstuk3 haar status als een vennootschap oftrust correct reflecteert, met inbegrip van eeninhoudingsplichtige vennootschap of inhoudingsplichtige trust,als van toepassing, teneinde mogelijke door het ServiceCenter opgelegde boetes voor verlaat deposito te vermijden.

De betrokken belastingschuld dient te worden vermeld op regel 59, waarbij het inkomensaandeelvan de partner of begunstigde wordt vermeld op regel 62 en het ingehouden bedragwordt vermeld op regel 65b.

Regel 66 heeft betrekking op een op Formulier 1042 van het jaar daarvoorvermelde teveelbetaling waarvoor op regel 71het "credit" vakje was aangevinkt en niet het "refund" vakje.

Regels 67a en 67bvermelden eventueel tegoed waarop aanspraak wordt gemaaktdoor de inhoudingsplichtige instantie voor door andereInhoudingsplichtige instanties ingehouden bedragen.

Dit zijn bedragen die zijn vermeld op het aan de inhoudingsplichtigeinstantie als de ontvanger uitgegevenFormulier 1042-S.

Dit is gebruikelijk wanneerde inhoudingsplichtige instantie een niet-inhoudendeerkende bemiddelaar is en belasting werd ingehouden door andere inhoudingsplichtigeinstanties.

Een ander scenario van door andere inhoudingsplichtigeinstantie ingehouden belasting is als de inhoudingsplichtige instantie een Niet-erkende bemiddelaar is en een Formulier 1042-S is uitgegeven aan een "onbekende ontvanger" als vermeld in het naam-veld van de ontvangerop Formulier 1042-S, die een reflectie is van de naam van niet-erkende bemiddelaar in de bemiddelaar-veldenvan Formulier 1042-S.

Hier is een simpel voorbeeld: Een Amerikaanseinhoudingsplichtige instantie, een effectenhandelaar bijvoorbeeld, verricht eenaan inhouding onderhevige betaling van in de V.S. vergaarde dividenden aan een Erkende bemiddelaar die geen primaireinhoudingsverantwoordelijkheid onder Hoofdstuk 3en Hoofdstuk 4 heeft.

De door de QIaangeleverde inhoudingsverklaring plaatst 100% van alle dividenden in een inhoudingstariefgroepvan 15%.

De effectenhandelaar,de inhoudingsplichtige instantie, dient een Formulier 1042-Sin voor de dividenden geplaatst in de inhoudingstariefgroepvan 15% onder Hoofdstuk 3, waarop de QIals de ontvanger wordt vermeld.

Wanneer de QIzijn eigen Formulier 1042 invult, vermeldt het de door deeffectenhandelaar ingehouden bedrag op Regel 67 van het Formulier 1042van de QI.

Alle op regels 67a en 67bvermelde bedragen dienen te worden ondersteund door de ontvanger-kopievan Formulier 1042-S aan te hechten, waarop de hoeveelheid belasting isvermeld waarop deze aanspraak maakt als een tegoedpost op Formulier 1042.

De aangehechte kopie van Formulier1042-S dient de inhoudingsplichtige instantie te vermelden als ontvanger.

Zodoende moet de QI,in het eerdergenoemde geval, Formulier 1042-S aanhechten dat deze heeft ontvangenvan de effectenhandelaar om het op regel 67 geclaimde belastingkrediet te krijgen.

De informatie op Formulier 1042-Sdient overeen te komen met de informatieop het in te dienen Formulier 1042, naam vande inhoudingsplichtige instantie, werkgever identificatienummer(EIN), en bedragen, etc.

Bovendien zal de IRS verifiëren dat de kopie van het aan Formulier1042 gehechte Formulier 1042-S ter ondersteunding van eentegoedclaim op regel 67a of 67bovereenkomt met Formulier 1042-S dat is ingediend bij de IRS door de inhoudingsplichtige instantie die de inhouding deedwaarop een tegoed wordt geclaimd.

Elke inconsistentiezal leiden tot vertraging in het verwerken van Formulier 1042 of afwijzing van de tegoedclaim.

Let erop dat het mogelijk is dat een Formulier 1099moet worden aangehecht ter ondersteuning van eentegoedclaim op één of meer van deze regels.

In zo'n gevalzijn dezelfde regels van toepassing als hierboven vermeld.

De IRS accepteert geen enkel anderdocument ter ondersteuning van dit tegoed dan een Formulier 1042-Sof een Formulier 1099.

Denk eraan dat, als de inhoudingsplichtige instantiedie Formulier 1042 indient met een tegoedclaim op regel 67a of67b een Niet-erkende bemiddelaar is, de aangehechte kopievan het Formulier 1042-S de inhoudingsplichtige instantie,de NQI, niet als de ontvanger zou vermelden, maar in plaats daarvanals de bemiddelaar, in vak 15 van het Formulier 1042-S, daar over het algemeen in zulkegevallen de 1042-S "onbekend" zou vermelden als de ontvanger in vak 13a, zijnde het vak voor de naam van deontvanger op Formulier 1042-S.

Regel 68 is de som van alle door de inhoudingsplichtige instantie verrichte betalingen, voor voorgaande jaren geclaimdtegoed en tegoed dat wordt geclaimd voor door andereinhoudingsplichtige instanties ingehouden bedragen.

Regel 69 vermeldtde aanvullende deposito's die de inhoudingsplichtige instantiemoet storten om de verschuldigde belastingte voldoen.

Regels 70a en 70bvermelden een teveelbetaling die de inhoudingsplichtige instantiekan opeisen als restitutie of als een tegoed voor het volgende jaar.

Regel 71 geeft aanof aanspraak wordt gemaakt op een tegoed of restitutie.

Slechts één vakjemag worden aangevinkt.

Indien niets is aangevinkt, wordt het automatisch aangemerkt als een tegoedvoor het daaropvolgende jaar.

Als restitutie-en verrekenprocedures zijn toegepast aan het eindvan het kalenderjaar, dient de inhoudingsplichtige instantiete verzoeken dat het teveel betaalde als tegoed voor het daaropvolgendejaar wordt aangemerkt.

Het invullen van Deel 2 is verplicht.

Het is niet facultatief, zoals sommigeinhoudingsplichtige instanties denken.

Sommigen vinden de sectiemogelijk een beetje verwarrend.

Dit deel is nuttig voor verbredingvan de inspectie-werkzaamheden van de IRS.

De bedoeling van dit deel is dat inhoudingsplichtige instantiesonderscheid maken tussen het FDAP-broninkomen uit deV.S.

waarop inhouding verplicht isonder Hoofdstuk 4, als vermeld op regel 1, en het totale inkomendat gerapporteerd moet zijn, maar zonder inhoudingsplichtonder Hoofdstuk 4, als vermeld op regels 2a-2d.

Zoals te zien op de dia vermeldt regel 1 van dit deelhet totaalbedrag van het op alle Formulier 1042-Svermelde bruto FDAP inkomen, waarop inhoudingsplicht rustvoor de doeleinden van Hoofdstuk 4, met inbegrip van inhoudingmiddels borgprocedures.

Zo meteen zullen we voorbeeldengeven van de soorten betalingen waarop regels 2a-2dbetrekking hebben.

Denk over Deel 2als gewoon een andere manier om het gezamenlijke bruto-inkomenvan alle Formulieren 1042-S, weergegeven op regel 4,te laten zien, op te splitsenof te illustreren in de specifieke categorieënvermeld op regels 1 en 2a-2d.

Zodoende dient regel 3, die het totaal isvan regel 1 en 2a – 2d, gelijk te zijn aan regel 4, anders moeteen verklaring worden gegeven op regel 6.

Regel 2a vermeldthet bedrag aan FDAP inkomen dat is gerapporteerd aan ontvangers die een Hoofdstuk 4 status hebben, gebaseerd op aan de inhoudingsplichtige instantieverschafte documentatie, waarin geen inhoudingonder Hoofdstuk 4 is vermeld.

Bijvoorbeeld een betalingaan een persoon.

Een ander voorbeeldvan het soort betaling dat op deze regel vermeld zou worden, is een betaling aan een ontvanger wiens status is geïndiceerd als een deelnemendbuitenlands financieel instituut, Participating Foreign FinancialInstitution.

Let op dat hetop deze regel vermelde bedrag over het algemeen gelijk moet zijn aan de som van de bedragenvermeld in vak 2 van alle Formulieren 1042-S die doorde inhoudingsplichtige instantie zijn ingediend voor het kalenderjaar waarvoor uitzonderingscode 15, begunstigde niet onderhevigaan inhouding onder Hoofdstuk 4, is vermeld in vak 4avan het Formulier 1042-S.

Op regel 2a van Deel 2 dienen ookbedragen te worden meegenomen die zijn vermeld in vak 2 van alledoor de inhoudingsplichtige instantie ingediende Formulieren 1042-S voor het kalenderjaar waarvoor Hoofdstuk 4uitzonderingscodes 17, 18, 19, 20 of 21 vermeld staan in vak 4a van de Formulieren 1042-S.

Regel 2b vermeldt uitgeslotenniet-monetaire betalingen, bijvoorbeeld diensten,met inbegrip van arbeidsloon, vruchtgebruik van onroerend goed, huur van kantoor of apparatuur, auteursrechten,softwarelicenties, transport en vrachtvervoer, gokwinst,toelages en prijzen en studiebeurzen.

Let op dathet op deze regel vermelde bedrag over het algemeen gelijk moet zijn aan de som van de bedragenvermeld in vak 2 van alle Formulieren 1042-S die door de inhoudingsplichtigeinstantie zijn ingediend voor het kalenderjaarwaarop Hoofdstuk 4 uitzonderingscode 16, Uitgesloten niet-monetaire betaling, Excluded nonfinancial payment, is vermeld in vak 4avan het Formulier 1042-S.

Regel 2c vermeldt gerapporteerd FDAP inkomen waarop niet is ingehouden, omdat de betalingenop historische gronden als uitgezonderd worden beschouwd.

Het op deze regel vermelde bedrag moet over het algemeen gelijk zijn aan de somvan de bedragen vermeld in vak 2van alle Formulieren 1042-S die door de inhoudingsplichtigeinstantie zijn ingediend voor het kalenderjaarwaarvoor Hoofdstuk 4 uitzonderingscode 13, Uitzondering op historische gronden, Grandfathered payment, vermeld is in vak 4avan het Formulier 1042-S.

Zie Treasury Regulationparagraaf 1.1471-2(b)

voor meer informatieover uitzonderingen op historische gronden.

Tenslotte vermeldt Regel 2d het FDAP inkomendat is gerapporteerd, maar waarop niet is ingehouden, omdat deze specifieke bedragen worden beschouwdals effectief verbonden inkomen Effectively connected income,ECI.

Het op deze regel vermelde bedrag dient over het algemeen gelijk te zijn aan de som van de bedragenvermeld in vak 2 van alle Formulieren 1042-S die doorde inhoudingsplichtige instantie zijn ingediend voor het kalenderjaar, waarvoor Hoofdstuk 4uitzonderingscode 14, Effectief verbonden inkomen, vermeld is in vak 4avan Formulier 1042-S.

Regel 6 wordt gebruiktals er meer ruimte nodig is.

Een verklaring kan wordenaangehecht.

Sectie 871(m)behandelt over het algemeen een Dividend-equivalente betaling, ofwel "DE", op een transactieonder Sectie 871(m)

als een in de V.S. vergaard dividend voor belastings- eninhoudingsbepalingen onder IRC-secties 871 en 881.

Sectie 871(m)

legt een inhouding voor niet-ingezeten buitenlanders non-resident alien,NRA, op bepaalde derivaat-contractenof notionele hoofdcontracten, waarvan de houdersgeen Amerikaanse ingezetenen zijn, die geheel of ten dele refereren aan Amerikaanse aandelen of onderliggende obligaties.

Het doel van Sectie 871(m)

is om te zorgendat een niet-Amerikaanse persoon niet de economische voordelen van het bezit van een Amerikaanseobligatie kan repliceren door middel van een derivaat en tezelfdertijd het inhoudings-tarief van dezeniet-Amerikaanse persoon verlagen.

Verdere uiteenzettingenmet betrekking tot 871(m)

vallen buiten het kadervan deze presentatie.

Inhoudingsplichtige instantiesdoen er goed aan om hun belastingconsulentte raadplegen over de toepasselijkheid van IRC paragraaf 871(m)

op hun specifieke zakelijke activiteiten en het invullen van Deel 3 van het Formulier 1042.

Let op, dat met betrekkingtot een erkende derivatenhandelaar, QDD, Revenue Procedure 2017-15 toelaat dat bepaaldeniet-Amerikaanse derivatenhandelaars en obligatiehandelaars een overeenkomst sluitenmet de IRS, zodat zij kunnen optredenals Erkende derivatenhandelaars, Qualified Derivatives Dealers,QDDs, en inhouding onder Sectie 871(m)

om bepaalde transacties vermijden.

De QDD-regeling heeft tot doeleen oplossing te bieden aan het probleemvan overlappende inhoudingen op bepaalde derivaatcontractenen obligatietransacties, waarbij de QDD handeltin de hoedanigheid van handelaar in aandelenderivaten.

De QDD-regelingintroduceert het concept van een QDD belastingplicht.

QDDs zijn verplicht om te berekenen wat hun "net delta" blootstelling aan een onderliggende obligatiewordt genoemd, en zelf de verschuldigde belastingbepalen waar van toepassing.

Als een Erkende bemiddelaar gedurende het belastingjaareen QDD was, vink dan het vak in Deel 4 aan, vermeld het eventuelereguliere EIN van de QDD, niet het QI-EIN, in het daartoe bestemde veld, en hecht Formulier 1042, Schedule Q aan voor elke QDD.

U dient Schedule Q,Formulier 1042, in te vullen en aan te hechten, zelfs als de QDD geen enkelebelasting verschuldigd was.

Verdere uiteenzettingenmet betrekkingen tot QDD’s valt buiten het kadervan deze presentatie.

Inhoudingsplichtige instanties die erkendederivatenhandelaren zijn, doen er goed aan om hun belastingconsulentte raadplegen over de invullingvan Deel 4 van Formulier 1042 en Schedule Qindien van toepassing.

De bij Formulier 1042bijgevoegde Schedule Q wordt gebruiktdoor de erkende derivatenhandelaar om diens verschuldigde belastingte berekenen.

Een erkende derivatenhandelaar moet een verzoek voor een erkendebemiddelaars-overeenkomst indienen en bij dit verzoekinformatie vermelden die specifiek gerelateerd is aan de activiteiten van de QDD.

Nogmaals,het verdere bespreken van QDD’s valt buiten het kadervan deze presentatie.

De Belastingdienststuit op verscheidene problemen bij het verwerkenvan Formulieren 1042 en 1042-S.

De voornaamste gevolgenvan deze fouten voor belastingbetalers zijn vertragingenbij het verwerken van aangiftes en restitutieclaims en, in bepaalde gevallen, afwijzing van restitutieclaims.

Verwerkingsproblemen met Formulier1042 kunnen worden toegeschreven aan de volgendevaak voorkomende fouten: Die niet ineen specifieke volgorde zijn.

De verkeerde versievan het Formulier is gebruikt, bijvoorbeeld het belastingjaar.

Het Formulieris niet volledig ingevuld, bijvoorbeeld ontbrekende codes.

Ontbrekende status codes van de Inhoudingsplichtige instelling.

Vanaf 2015 zijn zowel de status codes van Hoofdstuk 3 als Hoofdstuk 4 van de inhoudingsplichtige instantievereist in alle gevallen, ongeacht de op het Formuliervermelde soorten bedragen.

Formulieren 1042-S,collectieve totalen, zijn niet in overeenstemming met de op Formulier 1042gerapporteerde bedragen.

Vereiste bijlages ontbreken.

Rekenfouten komen vaker voor dan udenkt.

Vermelding op regels 1-60van Formulier 1042 van bedragendie zijn ingehouden of gedeponeerd bij de IRS, in plaats van vermelding van de verschuldigde belasting.

Regels 1-60moeten melding maken van de Registratievan verschuldigde federale belasting van de inhoudingsplichtige instantie in kwart-maandelijkse periodes, gerekend vanaf het tijdstip dat het inkomen is uitbetaald.

Dit deel vermeldtde verschuldigde belasting niet de doorde inhoudingsplichtige instantie gedeponeerde belasting.

Het kan inderdaad voorkomen dat het bedrag van het deposito hetzelfde is als de schuld, maar bij een groot bedrijf is dit meestal niet het geval.

Wat betreft het laatste punt: omdat de registratievan verschuldigde federale belasting is onderverdeeldin kwart-maandelijkse periodes, net als het depositoschema vullen belastingbetalersdit deel vaak foutief in door de bedragen en datums van de deposito's te vermelden in plaats van het bedrag van de verschuldigde belasting en de datum waarop de schuld is ontstaan.

Let op dat de datum waarop de schuld ontstaat over het algemeen de datum is waarop de betaling over het bruto-inkomen is verricht, onder voorwaarde dat de betaling een bedrag betreft dat onderhevig is aan inhouding.

Het tijdstip en bedrag van deinhouding bepaalt de tijdstippen waarop deposito's bij de IRSmoeten worden gedaan.

De Registratievan verschuldigde federale belasting wordt, door het Service Center, vergeleken met de datums waarop de deposito'sfeitelijk zijn gestort door de belastingbetaler, teneinde vast te stellen of de betalingentijdig zijn verricht of dat de boetevoor verlaat deposito van toepassing is.

IRC-sectie 6656 zet hierop een boetevan 2%-10%.

De som vande maandtotalen van Deel 1 dient overeen te komen met het totaalbedragvan de verschuldigde belasting vermeld op Regels 64b en 64c.

Wanneer de op Regels 64b en 64c vermelde totale netto belastingschuld niet overeenkomt met de op Regels1-60 vermelde bedragen, neemt de IRS-contact op met de belastingbetalerom deze discrepanties te corrigeren.

Regels 64a-64eworden leeg gelaten wanneer een netto belastingschuldis vermeld op Regels 1-60.

Een andere fout is dat Inhoudingsplichtige instanties dit deel dienen in te vullen als er ingehouden belastingverschuldigd is met betrekking tot de betalingen die zijn verrichtgedurende het kalenderjaar waarvoor Formulier 1042wordt ingediend.

We hebben evenweleen aantal situaties gezien waarbij onzeintern gegenereerde documentatie een netto belastingschuld vermeldt, terwijl dit deel niet was ingevuld.

Een ander probleemmet betrekking tot Regel 64 is dat Regels 64b, belasting verschuldigdonder Hoofdstuk 3, en 64c, belasting verschuldigdonder Hoofdstuk 4, leeg zijn gelaten.

Inhoudingsplichtige instanties dienen de belastingschuldaan te merken als een schuld onder Hoofdstuk 3op regel 64b of als een schuld onder Hoofdstuk 4 op regel 64c.

Er is geen onderbouwing voor regels 67a en/of 67b.

Deel 2, het Vereffeningsdeel, is niet ingevuld, of bevat enkel nullen, zelfs wanneerbruto- inkomen is vermeld op regel 62.

Deel 2, als eerder gezegd,is verplicht.

Als laatste,maar niet onbelangrijkste fout merken we dat sommigeinhoudingsplichtige instanties geen Formulier 1042 indienen wanneer de inhoudingsplichtigeinstantie wel Formulieren 1042-Sheeft ingediend en/of deposito's gedaan.

Zelfs als Formulieren 1042-S $0 aan ingehoudenbelasting vermelden, moet Formulier 1042worden ingediend.

U bent nu in staat om: De algemene achtergrond van Formulier 1042 te beschrijven.

Recente ontwikkelingen te verklaren, die gevolgen hebbenvoor Formulier 1042.

De algemene rapportage-vereisten van Formulier 1042 te beschrijven.

Een aantal bij het invullen van Formulier 1042 te volgen fundamentele regels te begrijpen.

De specifieke post van elke regel vanFormulier 1042 te begrijpen.

Veel voorkomende fouten tebeschrijven.

De voornaamste punten die u hiervan kunt meenemen: Basisbegrip van Formulier 1042.

Zorg dat de aangiftetijdig wordt ingediend en deposito's tijdig gestort.

Blijf op de hoogte van toekomstige veranderingen in de wijze waaropFormulier 1042 wordt ingediend.

Lees Formulier 1042 terdege door alvorens het in te dienen.

De voornaamste punten die u hiervan kunt meenemen: Elektronisch indienen van Formulieren is ophandenvoor de meeste rapporteurs die 10 of meerFormulieren 1042-S indienen.

Dit vermindert het aantal fouten en beperkt vertragingbij de verwerking.

Wees er klaar voor.

Maak u vertrouwd met de restitutie-en verrekenprocedures waar uw onderliggende ontvangersbaat bij kunnen hebben.

Vermijd vaak voorkomende fouten.

Beschouw de instructiesbij Formulier 1042 als behulpzaam.

Een laatste opmerking: wij geloven dat de instructies bij Formulier 1042heel goed zijn, dus raadpleeg dezebij het invullen van uw Formulier 1042.

Dank u,dat u de tijd heeft genomen om bij deze presentatieaanwezig te zijn.